GDPR

Zásady ochrany osobných údajov

Súvisiaca legislatíva

Naša spoločnosť sa intenzívne venuje trvalému zabezpečovaniu ochrany spracúvaných osobných údajov a ostatných dát aj v súvislosti s účinnosťou:

  • Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
    osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – GDP

V zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spracúvame osobné údaje čo v najmenšom objeme, ktoré nám môžu byť v zmysle uvedených zákonných noriem poskytnuté.

Data Protection Officer

V spoločnosti máme menovanú zodpovednú osobu – Data Protection Officer (DPO), na ktorú sa môže dotknutá osoba kedykoľvek obrátiť so svojimi otázkami a žiadosťami o informácie k spracúvaniu osobných údajov Slovanetom alebo s požiadavkou o realizáciu niektorého z práv dotknutých osôb v zmysle nariadenia GDPR: Kontaktovať zodpovednú osobu môže dotknutá osoba emailom.

Ing. Jozef Priesol, PhD.
email: gdpr@slovanet.net

Naše certifikácie a vzdelávanie zamestnancov

V súvislosti s ochranou osobných údajov a zabezpečovaním informačnej bezpečnosti máme implementovaný a certifikovaný systém riadenia informačnej bezpečnosti (SMIB) v súlade s medzinárodnou normou ISO/IEC 27001:2013. Jeho súčasťou je dokument: DOK-SMIB-001 Bezpečnostná politika a ostatné riadené – interné dokumenty, ktoré upravujú princípy týkajúce sa zabezpečovania ochrany osobných údajov. Ďalším certifikovaným manažérskym systémom je systém riadenia IT služieb (ITSMS) v súlade s medzinárodnou normou ISO/IEC 20000-1:2011. Ďalšie pravidlá ochrany osobných údajov sú súčasťou aktualizovaného bezpečnostného projektu.

Sídlo spoločnosti

Slovanet, s.r.o

Ulica 123,

032 20 Bratislava